2016-03-07

Stanowisko Stowarzyszenia Rowerowe Katowice do Wieloletniego Planu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportowego Miasta Katowice


Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice to długo oczekiwany dokument, który miał w założeniu określić główne kierunki rozwoju transportu w mieście. W ogłoszonej niedawno Strategii Rozwoju Katowice 2030 transport i logistyka zostały zdefiniowane jako zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla Katowic. Podkreślono ich wagę zarówno w wymiarze wewnętrznym miasta, jak i w szerszym kontekście aglomeracyjnym. W Strategii Katowice 2030 zwrócono również uwagę na potrzebę większego zrównoważenia transportu, nadmiernie zorientowanego obecnie na indywidualny ruch samochodowy.

Punktem wyjścia Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice są cztery podstawowe warianty rozwoju komunikacyjnego:
   - wariant zero, zakładający utrzymanie istniejącej sieci transportowej,
   - tzw. wariant referencyjny będący wariantem zero z uwzględnieniem toczących się właśnie inwestycji
   - wariant rozwojowy I obejmujący m in budowę nowej linii tramwajowej do Kostuchny, remont istniejącej linii tramwajowej biegnącej do placu Alfreda, przedłużenie ul. Bocheńskiego, budowę kilku nowych przystanków kolejowych i zmianę tras linii autobusowych wraz z budową dla nich osobnych buspasów.
   - wariant rozwojowy II uzupełniający wariant rozwojowy I o budowę nowych dróg m in przedłużenie ul. Grundmanna, DTŚ w stronę Mysłowic i tzw. wschodniej obwodnicy Chorzowa do autostrady A4 oraz budowę kilku pomniejszych dróg w okolicy centrum miasta.

Raport w naszej ocenie nadmiernie koncentruje się na transporcie indywidualnym. Pobieżnie potraktowano natomiast temat transportu zbiorowego, rowerowego oraz ruchu pieszych.
Głównym problemem zidentyfikowanym w Raporcie jest transport indywidualny z miast ościennych. Brakuje natomiast informacji, czy i w jaki sposób budowa zaplanowanych siedmiu centrów przesiadkowych będzie skuteczną alternatywą. Nie wiemy również, co stałoby się, gdyby:
    - centrum zamknąć dla samochodów,
    - powiększyć strefę ograniczonej prędkości,
    - zawężać drogi na rzecz chodników i dróg rowerowych
    - zmniejszać liczbę miejsc parkingowych,
    - stosować atrakcyjną politykę cenową na transport zbiorowy,
    - modyfikować w miarę potrzeb przebieg tras transportu zbiorowego,
    - stworzyć wygodną sieć wypożyczalni rowerowych,
    - montować przy skrzyżowaniach stojaki dla rowerów,
   - wprowadzać udogodnienia na drogach dla rowerzystów: detekcje na skrzyżowaniach, śluzy rowerowe, wydzielone pasy ruchu, kontraruch etc.

W Raporcie brakuje nam propozycji rozwiązań, które uwzględniają położenie miasta w centrum aglomeracji. Nie można w naszej ocenie tworzyć planu rozwoju transportu bez skoordynowania go z planami innych miast metropolii i samorządu wojewódzkiego.

Autorzy raportu przedstawiają obecna sytuacje transportową w mieście jako złą, jednak zaproponowane warianty rozwojowe zakładają w najlepszym razie podtrzymanie tego status quo. Zabrakło śmiałych alternatyw. Zaprezentowany plan pozbawiony jest wizji zmian, przesunięcia priorytetów rozwojowych. 

Stowarzyszenie Rowerowe Katowice ocenia raport jako niekonstruktywny, utrwalający wizerunek Katowic jako miasta dla samochodów, a nie miasta dla ludzi.


1 komentarz:

  1. Dopisałbym wyraźnie do pisma, że raport nie zawiera oczekiwań w zakresie rozwiązań transportowych wobec gmin ościennych, aglomeracji Silesia i województwa, które powinny znaleźć się w analogicznych dokumentach tych jednostek samorządowych.
    Piotr Rościszewski

    OdpowiedzUsuń