2015-04-15

Co dzieję się z polityką rowerową w Katowicach?

Co się tukaj dzieje?
Niniejszy tekst jest odpowiedzią na email przesłany do Prezydenta Marcina Krupy w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Szanowny Panie,

Na prośbę dr. Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice, pragnę poinformować, że w chwili obecnej Wydziały Transportu, Rozwoju Miasta, Inwestycji, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej i Przedstawiciel Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki Rowerowej, w oparciu o wnioski Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, opracowują dokument opisujący sieć podstawowych połączeń rowerowych w mieście. Po jego wypracowaniu będzie możliwe dokładniejsze określenie potrzeb, planów i możliwości finansowych oraz technicznych jego realizacji w czasie. Będzie to podstawą do opracowania rowerowych planów rocznych oraz planu czteroletniego. Równocześnie opracowywany jest dokument dot. standardów infrastruktury rowerowej.

W temacie monitoringu Polityki Rowerowej informuję, że podczas ostatniego spotkania Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, zaproszonym gościem był przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Katowicach, który zaprezentował członkom zespołu dane dot. zdarzeń drogowych w Katowicach. Na prośbę członków zespołu Policja przygotowała zestawienie zdarzeń drogowych w woj. śląskim (będzie to załącznik do protokołu ze spotkania z dnia 26.03.2015r.).

Były to ostatnie dane potrzebne Przedstawicielowi Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki Rowerowej do opracowania tabelarycznego zestawienia określonych danych, na które składają się:

  • długość wykonanych lub zmodernizowanych odcinków tras i ścieżek rowerowych, 
  • natężenie ruchu, 
  • liczba nowych miejsc postojowych dla rowerów, 
  • liczba rowerów dostępnych w wypożyczalni rowerów miejskich, 
  • roczne nakłady na infrastrukturę rowerową,
  • liczba wypadków rowerowych. 
Obecnie przedmiotowa tabela jest opracowywana w odniesieniu do danych z roku 2013 (punkt odniesienia) i roku 2014.

Prezydent Miasta Katowice oraz służby Urzędu Miasta są bardzo zaangażowani w kwestie polityki rowerowej oraz przywiązują dużą wagę do dobrej współpracy ze środowiskiem rowerzystów. Prezydent zawarł kwestie rozwoju infrastruktury rowerowej oraz promowania tego środka transportu w „Umowie z mieszkańcami Katowic” wskazując tym samym, że jest to jedno z priorytetowych zagadnień.

W ostatnich latach w Katowicach zorganizowano 24 spotkania zespołu rowerowego, od 2011 r. odbyło się łącznie blisko 30 imprez rowerowych z udziałem Miasta Katowice. Ciągle zwiększa się i będzie zwiększana długość istniejącej infrastruktury rowerowej (trasy rowerowe i ścieżki) – obecnie wynosi ona ok. 141 km.

Z poważaniem
Sławomir Witek
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki