2012-07-06

Finanse: Unijne pieniądze na rowery

Unijny rowerkiem do pieniędzy
Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Transportu dotyczącym zasad finansowania infrastruktury rowerowej w ramach obecnego oraz przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

W ramach obecnej perspektywy finansowej UE w zakresie rozwoju transportu realizowany jest na poziomie krajowym program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla którego alokacja środków UE wynosi niespełna 19,6 mld EUR.

Rower - tylko lokalnie
Wśród priorytetów PO IiŚ nie wyodrębniono szczegółowo celu mającego służyć rozwojowi miejskiej infrastruktury rowerowej. Jako program krajowy, jest on skierowany na sieci transportowe o co najmniej krajowym znaczeniu. Należy podkreślić, że konkretne zadania dotyczące wyłącznie infrastruktury rowerowej są realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Rower - element
Należy tym niemniej zauważyć, że w ramach projektów PO IiŚ przewiduje się realizację różnych elementów infrastruktury rowerowej w ramach innych, większych przedsięwzięć. M.in. w ramach działania 7.3 – Transport miejski w obszarach metropolitalnych – możliwa jest budowa stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym również z infrastrukturą rowerową poprzez systemy parkingów dla rowerów („Bike & Ride). Takie rozwiązanie mogą być realizowane w ramach poszczególnych projektów tam, gdzie zostało to przewidziane przez beneficjenta, jako element większego rozwiązania transportowego.

Na przyszłość
Prace nad dokumentami programowymi nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (NPF) są obecnie na wstępnym etapie, który koncentruje się na pracach w instytucjach UE nad zasadami wydatkowania środków oraz kluczowych kierunkach ich przeznaczenia.

Szczegółowe przedsięwzięcia do dofinansowania będą określane na następnym etapie, tj. przygotowaniu krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Należy jednakże się spodziewać, że, podobnie jak w perspektywie 2007-2013, inwestycje w infrastrukturę rowerową będą domeną programów regionalnych wdrażanych przez samorządy wojewódzkie, zaś programy krajowe, zarządzane przez MRR i MTBiGM, pozostaną skoncentrowane na wielkich inwestycjach o znaczeniu krajowym i europejskim.

Stanowisko Rządu RP do propozycji KE w zakresie funduszy 2014-2020 znajduje się na stronach internetowych MRR (link).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz