2012-06-28

Cele polityki rowerowej Katowic

Na spotkaniu 5 lipca 2012 r. zespół ds. polityki rowerowej ma dyskutować m.in. o celach tego dokumentu. Ponieważ nie chciałbym, aby takie decyzje zapadały w wąskim gronie uczestników spotkań, proszę wszystkich chętnych o zgłaszanie swoich pomysłów.

Formularz roboczy znajduje się w dalszej części tekstu. Proszę też przesyłać pomysły na adres uwagi@rowerowe.katowice.pl.

Arkusz roboczy propozycji celów polityki rowerowej Katowic

2 komentarze:

 1. Propozycja celów polityki rowerowej Katowic
  Data: 2012-07-02

  [KB] - cel zgodny z Kartą Brukselską (http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Brukselska)

  Założenia:

  Polityka rowerowa jest zgodna z zapisami “Studium uwarunkowań i koncepcja zagospodarowania przestrzennego Katowic - edycja II” a jej zapisy stanowią wytyczne dla aktualizacji “Strategii Rozwoju Miasta Katowic 2020”, planowanej na rok 2013. Ustalenia polityki rowerowej są wiążące dla innych strategii, w zakresie dotyczącym rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej.

  Cel główny:

  [KB] A. - zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r.

  Cel horyzontalny - wszystkie cele szczegółowe i działania muszą uwzględniać ten element

  [KB] B. - zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.

  Cele szczegółowe (do 2020 r.):

  [KB] A.1 - opracowania systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów
  [KB] A.2 - zwiększenia wykorzystanie rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy
  [KB] A.3 - działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej
  [KB] A.4 - współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego

  Cele operacyjne:

  A.4.1 - powołanie w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia polityki rowerowej Katowic pełnomocnika ds. polityki rowerowej, podległego bezpośrednio Prezydentowi Miasta i prezentującego przynajmniej raz na kwartał stan realizacji polityki członkom zespołu ds. polityki rowerowej Katowic
  A.2.1 - przeprowadzenie audytu polityki rowerowej miasta, zgodnie ze standardami europejskimi, w ciągu 12 miesięcy od uchwalenia polityki rowerowej
  A.3.1 - wszystkie trasy i drogi rowerowe na terenie Katowic są powiązane z miastami ościennymi do 2020 r.
  A.2.2 - wyodrębnienie od 2013 r. w ramach “Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice” w dziale “Transport i łączność” pozycji “Polityka rowerowa”, grupującej wydatki na inwestycje i remonty infrastruktury rowerowej miasta, których poziom w 2020 r. osiągnie 2 proc. wartości całego działu
  B.1 - zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się na ulicach: Gen. Jankego, Gliwicka, Al. Korfantego, Kościuszki, Granicznej, 1-go maja, Bohaterów Monte Cassino.

  OdpowiedzUsuń
 2. Na spotkaniu 5 lipca zespół uzgodnił cel główny, horyzontalny i szczegółowe. Niestety urzędnicy nie zgodzili się na określenie procentowe celów. 23 sierpnia będziemy pracować nad celami operacyjnymi.

  OdpowiedzUsuń